algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

(a) Dagbesteding De Cerck: de gebruiker van deze algemene voorwaarden tevens de ondernemer die in opdracht van en/of ten behoeve van de deelnemer dagbesteding verzorgd;

(b) Deelnemer: de partij ten behoeve van wie Dagbesteding De Cerck  dagbesteding verzorgd;

(c) Contract : de tussen Dagbesteding De Cerck en de deelnemer gesloten dagbestedingscontract, waarin nader wordt omschreven welke dagbestedingstaken Dagbesteding De Cerck ten behoeve van de deelnemer zal verrichten;

(d) PGB: het persoonsgebonden budget, zijnde een geldbedrag dat aan de deelnemer op grond van de AWBZ wordt toegekend en door de deelnemer wordt c.q. kan worden aangewend om zorg/dagbesteding in te kopen bij derden, zoals Dagbesteding De Cerck.

(e) Vertegenwoordiger: de partij die bevoegd is om op naam en voor rekening van de deelnemer het contract te sluiten en onder meer opdracht te geven tot het verlenen van dagbestedingstaken, e.e.a. ten behoeve van de deelnemer. Vertegenwoordiger kunnen zijn: een verantwoordelijke (ouder of voogd), een gemachtigde.

(f) Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

(g) Dagbestedingsplan: een document waarin periodiek de tussen Dagbesteding De Cerck en de deelnemer gemaakte afspraken worden vastgelegd over de wijze waarop en de mate waarin Dagbesteding De Cerck dagbesteding zal verlenen.


Artikel 2 – Algemeen:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst, contract en iedere andere (rechts)relatie tussen Dagbesteding De Cerck enerzijds en de deelnemer anderzijds.

2. Alle door Dagbesteding De Cerck uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.

3. Het contract tussen Dagbesteding De Cerck enerzijds en de deelnemer anderzijds is te kwalificeren als een contract als bedoeld in art. 7:400 BW (overeenkomst van opdracht), indien en voor zover aan de deelnemer een bepaald PGB is toegekend waarmee de deelnemer de betreffende dagbesteding inkoopt bij Dagbesteding De Cerck, dan wel dat Dagbesteding De Cerck door de deelnemer of de vertegenwoordiger wordt ingeschakeld om ten behoeve van de deelnemer dagbesteding te verlenen zonder dat hij/zij voorafgaand aan het sluiten van het contract nadrukkelijk aangeeft dat de deelnemer voor een vergoeding via de zorgverzekeraar c.q. op grond van de AWBZ in aanmerking komt. In dit laatste geval zijn niettemin deze voorwaarden onverkort van toepassing op de (rechts) verhouding tussen Dagbesteding De Cerck en de deelnemer.

4. In het contract moet wordt aangegeven of de dagbesteding voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt afgesloten. Indien en voor zover de overeenkomst geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op dagbesteding, die is toegekend op grond van een indicatiebesluit, wordt de overeenkomst ten aanzien van dergelijke dagbesteding aangegaan voor de looptijd van dat besluit. Onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger voor het bewaken van de looptijd van de indicatiebesluit, treedt Dagbesteding De Cerck in overleg met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger omtrent een eventuele voortzetting en van de tijdige aanvraag van een nieuwe indicatiebesluit. Bij gebreke van een dergelijk overleg wordt de dagbesteding, die na het verlopen van de indicatiebesluit wordt gecontinueerd, geacht in opdracht van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger te zijn verleend overeenkomstig het bepaalde in het derde lid van dit artikel, eerste alinea.

5. Eventuele afwijkingen, wijzigingen en aanpassing van het contract en/of deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Indien en voor zover regels van overheidswege c.q. de zorgverzekeraar dat noodzakelijk maken alsook indien er sprake is van wijzigingen en/of aanpassingen die geen (of slechts in ondergeschikte mate) betrekking hebben op de kern van de door Dagbesteding De Cerck te leveren prestatie (het verlenen van dagbesteding), is Dagbesteding De Cerck – in afwijking van hetgeen in de eerste volzin van dit artikel is  bepaald – gerechtigd het contract en/of deze voorwaarden eenzijdig dienovereenkomstig te wijzigen en/of aan te vullen, in welk geval Dagbesteding De Cerck de deelnemer zo spoedig mogelijk informeert over deze wijzigingen en/of aanvullingen.

6. Indien tijdens de uitvoering van het contract blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen en deze wijzigingen c.q. aanvullingen van meer dan ondergeschikte aard zijn, zullen partijen, in afwijking van hetgeen in het vorige artikellid is bepaald, tijdig en in onderling overleg het contract dienovereenkomstig aanpassen.

7. Dagbesteding De Cerck is een zelfstandige, onafhankelijke en particuliere onderneming. Indien de deelnemer niet voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft aangegeven de dagbesteding uit een PGB te (willen) financieren wordt de deelnemer geacht voor dergelijke voorzieningen niet in aanmerking te (willen of kunnen) komen. Het is nadrukkelijk niet de taak van Dagbesteding De Cerck om ervoor te zorgen dat: de deelnemer al dan niet een PGB verkrijgt, dat de bestedingen van/namens de deelnemer – zowel qua hoogte als qua bestemming – binnen dat PGB vallen en dat de deelnemer de besteding van het PGB naar behoren verantwoordt en kan verantwoorden.


Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst:

1. Dagbesteding De Cerck zal het contract en het eventueel opgestelde dagbestedingsplan naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Een dagbestedingsplan wordt ook opgesteld voor zover in het contract is voorzien in de verlening van dagbesteding uit een PGB, doch uitsluitend indien beide partijen aangeven een dergelijk dagbestedingsplan in het specifieke geval wenselijk of noodzakelijk te vinden. De deelnemer zal aan het opstellen van dit dagbestedingsplan naar beste vermogen zijn/haar volle medewerking verlenen. Dagbesteding De Cerck bespreekt het door haar opgestelde dagbestedingsplan met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger.

3. Dagbesteding De Cerck verleent de dagbesteding overeenkomst het dagbestedingsplan. De deelnemer c.q. de vertegenwoordiger wordt geacht hieraan zijn/haar toestemming te hebben verleend, tenzij hij/zij hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Het dagbestedingsplan wordt regelmatig – en in ieder geval na het verlopen van het indicatiebesluit – geëvalueerd en kan zonnodig, na overleg met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger, worden aangepast.

4. Dagbesteding De Cerck zal, mede ten behoeve van de financiële administratie van de deelnemer c.q. de zorgverzekeraar, een registratie bijhouden van de werkelijk bestede uren en het door de deelnemer c.q. de zorgverzekeraar verschuldigde honorarium.

5. Dagbesteding De Cerck streeft naar de inzet van een vaste medewerker per deelnemer. Bij ziekte of vakantie van de medewerker streeft zij naar de inzet van een andere bekende medewerker en tijdige berichtgeving hieromtrent. In situaties van overmacht en momenten dat het zorginhoudelijk niet verantwoord is derden in te zetten verkiest Dagbesteding De Cerck er voor de dagbesteding op te schorten (c.q. af te zeggen). Een en ander geschiedt in goed overleg met de deelnemer c.q. vertegenwoordiger. Niettemin blijft Dagbesteding De Cerck ter uitvoering van de dagbestedingstaken, het contract en/of de voorwaarden te allen tijde gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een andere medewerker en/of door derden.

6. De deelnemer vrijwaart Dagbesteding De Cerck voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van dagbestedingstaken, het contract en/of deze voorwaarden schade lijden en/of hebben geleden, tenzij de schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van Dagbesteding De Cerck.

7. Voor zover sprake is van een door de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger aan Dagbesteding De Cerck verleende opdracht tot het verlenen van dagbesteding, legt Dagbesteding De Cerck desgevraagd aan de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger verantwoording af omtrent de wijze waarop zij de dagbestedingstaken heeft uitgevoerd. Indien Dagbesteding De Cerck bij de uitvoering van de opdracht ten laste van de deelnemer gelden heeft uitgegeven, dan geeft zij daarvan desgevraagd eveneens rekening en verantwoording.

8. Dagbesteding De Cerck informeert de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger over mogelijke wachttijden bij het niet tijdig kunnen uitvoeren van de geïndiceerde dagbesteding, met daarbij de mogelijkheden voor overbruggingsdagbesteding.

9. Dagbesteding De Cerck is te bereiken op werkdagen van 9.00 uur tot 17:00 uur. Niettemin zouden afwijkende begeleidingsmomenten kunnen worden afgesproken, indien dat in voorkomend geval gewenst en/of vereist zou zijn.


Artikel 4 – Honorarium en onkostenvergoeding:

1. Dagbesteding De Cerck is gerechtigd de met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger overeengekomen uurtarieven ook na het sluiten van de overeenkomt te verhogen. Dagbesteding De Cerck zal de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk na herziening van haar prijzen hiervan op de hoogte stellen, althans indien en voor zover er sprake is van een contract van opdracht als bedoeld in artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden.

2. Indien de toepassing van hetgeen in het voorgaande artikellid is bepaald mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer of indien een prijsverhoging valt binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van het contract, dan is de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger gerechtigd het contract binnen 7 werkdagen nadat hij/zij van de prijsverhoging in kennis is gesteld middels een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder overigens tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn. Het bepaalde in de vorige volzin van dit artikellid is slechts van toepassing, indien en voor zover er sprake is van een contract van opdracht als bedoeld in artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden.

3. In alle gevallen wordt het honorarium rechtstreeks door de deelnemer – al dan niet uit een PGB – aan Dagbesteding De Cerck betaald. Het te betalen honorarium wordt vastgesteld aan de hand van het aantal werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de uurtarieven van Dagbesteding De Cerck, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht (prijswijzigingen voorbehouden)

4. Naast het honorarium als bedoeld in het vorige artikellid is de deelnemer aan Dagbesteding De Cerck verschuldigd de gebruikelijke kosten, die Dagbesteding De Cerck heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst c.q. de dagbestedingstaken. Onder deze kosten worden mede doch niet uitsluitend begrepen: de door Dagbesteding De Cerck gehanteerde kilometervergoeding.

5. De deelnemer is eveneens verschuldigd de niet-gebruikelijke kosten, die Dagbesteding De Cerck ter uitvoering van de door de deelnemer c.q. vertegenwoordiger aan haar verleende opdracht in overleg met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger heeft gemaakt.

6. De deelnemer en of de vertegenwoordiger kunnen afspraken uitsluitend kosteloos annuleren, indien de annulering plaatsvindt uiterlijk 48 uur vóór de geplande afspraak. Indien annulering minder dan 48 uur voorafgaand aan de geplande afspraak plaatsvindt, is de deelnemer c.q. vertegenwoordiger niettemin het voor de afspraak gebruikelijke honorarium verschuldigd.


Artikel 5 – betaling:

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door  Dagbesteding De Cerck aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

2. Indien volledige betaling van de factuur niet of niet tijdig geschiedt wordt de deelnemer jegens Dagbesteding De Cerck  geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat daartoe enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is.

3. In geval van verzuim van de deelnemer op grond van het voorgaande artikellid, is de deelnemer gehouden tot vergoeding van alle door Dagbesteding De Cerck  ter zake van de incasso en bewaking van haar rechten gemaakte en nog te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Dagbesteding De Cerck is bevoegd de buitengerechtelijke kosten minimaal vast te stellen op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een absoluut minimum van € 50,-.

4. Is de deelnemer in verzuim, dan is de deelnemer aan Dagbesteding De Cerck over de verschuldigde hoofdsom (alsmede over de alsdan verschuldigde incassokosten) een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

5. De deelnemer is niet gerechtigd zijn/haar betalingsverplichtingen op te schorten.


Artikel 6 – Opzegging:

1. Indien en voor zover, conform het bepaald in artikel 2 lid 4 (eerste volzin, eerste zinsnede) van de voorwaarden, sprake is van een overeenkomst van onbepaalde tijd, kunnen beide partijen deze overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met in achtneming van een opzeggingstermijn van één maand. Gaat (een der) partijen daartoe over, dan is de deelnemer alsnog gehouden tot betaling van de declaraties ter zake van de tot dan toe verrichte, geplande en nog gedurende de opzegtermijn te verrichten werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger.

2. Indien en voor zover sprake is van een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de duur van een indicatiebesluit, wordt het contract geacht te zijn beëindigd na het verlopen van het afgegeven indicatiebesluit of op het moment dat de deelnemer niet meer woonachtig is in het werkgebied van Dagbesteding De Cerck. Daarnaast is Dagbesteding De Cerck gerechtigd het in dit artikellid bedoelde contract tussentijds en per direct op te zeggen, onder meer indien:

(a) Naast Dagbesteding De Cerck door andere partijen ten behoeven van de deelnemer dagbesteding wordt verleend, waardoor Dagbesteding De Cerck naar haar inzicht niet of onvoldoende in staat is het contract naar behoren uit te voeren;

(b) De zorgbehoefte van de deelnemer zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat Dagbesteding De Cerck het niet langer verantwoord acht en/of niet in staat is om aan deze zorgbehoefte kwalitatief te doen;

(c) Naar het oordeel van Dagbesteding De Cerck de (sociale) veiligheid en/of gezondheid van haar medewerkers(s) en/of de deelnemer in het geding is;

(d) Vanwege een verstoring in de relatie tussen de medewerker(s) enerzijds en de deelnemer en/of de vertegenwoordiger anderzijds, continuering van de dagbesteding naar het oordeel van Dagbesteding De Cerck voor de desbetreffende medewerker van Dagbesteding De Cerck onwerkbaar is geworden;

(e) De deelnemer en of de vertegenwoordiger geen of in onvoldoende mate medewerking verleent aan de gemaakte afspraken;

3. Tussentijds opzegging als bedoeld in het vorige artikellid vindt niet eerder plaats dan nadat met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger de reden van de voorgenomen opzegging is besproken of, indien dat niet mogelijk is gebleken, hij/zij van de reden van opzegging op de hoogte is gesteld.


Artikel 7 – aansprakelijkheid:

1. De deelnemer is verplicht in het bezit te zijn van een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering.

2. Dagbesteding De Cerck is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt ter uitvoering van haar contractuele en/of wettelijke verplichting en, tenzij deze schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van Dagbesteding De Cerck, haar medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, behoudens het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

3. Indien Dagbesteding De Cerck een advies verstrekt is zij slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van een aantoonbare tekortkoming van dat advies, indien en voor zover de tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had behoren te worden. Van aansprakelijkheid op grond van de vorige volzin is in ieder geval geen sprake, indien Dagbesteding De Cerck bij het verstrekken van het advies is uitgegaan van door de deelnemer en/of de vertegenwoordiger gegeven onjuiste en/of onvolledige informatie.

4. De aansprakelijkheid van Dagbesteding De Cerck is ten allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe schade, en wel tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende diensten bedongen prijs (excl. Btw). In afwijking van hetgeen in de vorige volzin is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

5. De aansprakelijkheid van Dagbesteding De Cerck is eveneens te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Dagbesteding De Cerck in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

6. Dagbesteding De Cerck is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.


Artikel 8 – Overmacht:

1. Iedere verplichting van Dagbesteding De Cerck  tot nakoming van het contract en/of deze voorwaarden wordt opgeschort voor de duur dat nakoming ten gevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is.

2. Van overmacht is onder meer doch niet uitsluitend sprake bij alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dagbesteding De Cerck geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dagbesteding De Cerck niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Dagbesteding De Cerck worden daaronder begrepen.

3. Dagbesteding De Cerck heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Dagbesteding De Cerck zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Indien de nakoming vanwege een situatie als bedoeld in het tweede lid langer dan drie maanden is opgeschort of zodra zeker is dat deze tenminste drie maanden zal duren, is elk van partijen bevoegd het contract bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn.

5. Voor zover Dagbesteding De Cerck ten tijde van het intreden van een overmacht situatie inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit het contract en/of deze voorwaarden zou zijn nagekomen, en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dagbesteding De Cerck gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te declareren. De deelnemer is gehouden deze declaratie te voldoen.


Artikel 9 – Geheimhouding en informatie:

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van het contract van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover op Dagbesteding De Cerck een wettelijke- of beroepsplicht rust tot verstrekking van en of het geven van inzage in bepaalde gegevens en/of indien deelnemer c.q. de vertegenwoordiger Dagbesteding De Cerck van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

2. Voor of uiterlijk bij het sluiten van het contract informeert Dagbesteding De Cerck de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger omtrent:

(a) Het aanbod van dagbesteding als ook de functie en toelating:

(b) De mogelijkheden van het indienen van een klacht en de daarbij te volgen procedure:

(c) De wijze waarop Dagbesteding De Cerck de zorgverlening uitvoert en de gronden waar zij zorg kan weigeren:

3. Dagbesteding De Cerck informeert de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger regelmatig over de algemene gang van zaken met betrekking tot de zorgverlening, de specifieke zaken die in het dagbestedingsplan zijn vastgelegd, het doel van (onderdelen van ) het dagbestedingsplan, de (mogelijke) gevolgen en risico’s van de voorgestelde begeleiding en de redelijke alternatieven. Op verzoek van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger stelt Dagbesteding De Cerck deze informatie op schrift of laat zij deze informatie – voor zover dat voor de deelnemer niet nadelig is – achterwege.

4. Dagbesteding De Cerck houdt van de deelnemer een dossier bij, waarin zijn/haar persoonlijke en/of medische gegevens zijn opgenomen. Het dossier wordt bewaard tot 5 jaar na beëindiging van het contract, of langer indien Dagbesteding De Cerck dat noodzakelijk acht.

5. De deelnemer c.q. de vertegenwoordiger heeft het recht inzage te verkrijgen in en een afschrift te verkrijgen van het in lid 4 bedoelde dossier. Daarnaast is de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger bevoegd Dagbesteding De Cerck te verzoeken de gegevens uit het dossier te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de dossiervorming onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel indien en voor zover de dossiervorming anderszins in strijd is met een wettelijke voorschrift. Dagbesteding De Cerck zal de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger binnen vier weken na ontvangst van de dergelijk verzoek schriftelijk berichten in hoeverre zij aan het verzoek zal voldoen en, indien zij daartoe besluit, tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming en de gegevens uit het dossier overgaan. Indien de wet de deelnemer in dit kader meer bevoegdheden verleent dan deze voorwaarden, zal Dagbesteding De Cerck deze bevoegdheden respecteren.

6. Dagbesteding De Cerck is bevoegd het in lid 4 bedoelde dossier te verstrekken aan de adviserend geneeskundige, waarbij wettelijke voorschriften omtrent persoonsgegevens in acht worden genomen.


Artikel 10 – Geschillen:

1. Op elke overeenkomst tussen Dagbesteding De Cerck  en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan en/of met Dagbesteding De Cerck zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegd rechter. Niettemin heeft Dagbesteding De Cerck het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot een uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Dagbesteding De Cerck  zal voor dat doel de door haar gehanteerde klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger brengen.


Verkort Privacyreglement Dagbesteding De Cerck;

Privacy

Ons werk brengt met zich mee dat we veel van mensen willen weten. Van telefoonnummer tot werkervaring, van burgerlijke staat tot inkomen, van opleiding tot gezondheid, alles kan relevant zijn voor een goede begeleiding. Natuurlijk moet u de zekerheid hebben dat uw privacy wordt beschermd en dat er met uw gegevens geen dingen gebeuren die u niet wilt. Daarom hanteren wij een privacy regeling. Hierin kunt u lezen hoe we met uw gegevens omgaan. U kunt deze regeling bij uw begeleider opvragen. Dit privacy reglement wordt door ons toegepast en geldt zolang het in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Waarom gegevens registreren?

We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om goede zorg te kunnen uitvoeren. De gegevens die we krijgen worden niet voor andere doeleinden gebruikt. We registreren gegevens, die veelal door uzelf worden aangeleverd, en aantekeningen en correspondentie die we lopende het traject met u verzamelen. Daarnaast zal Dagbesteding De Cerck een persoonlijke rapportage van de cliënt bijhouden, tevens het opgestelde begeleidingsplan nemen we hierin mee. Als we een dossier over u van een andere organisatie en/of behandelaar krijgen vallen die gegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden ze behandeld met in acht neming van alles wat in deze wet wordt bepaald.


Hoe worden gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard in ons automatiseringssysteem. Als u wilt, zullen we laten zien wat we over u hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft u er recht op dat die worden aangepast. Sommige gegevens liggen gevoeliger dan andere, zoals godsdienst, afkomst of politieke kleur. Deze gegevens worden door ons niet geregistreerd, tenzij dit een goede uitvoering van het traject in de weg staat. Gevoelige gegevens die anderen aan ons overdragen, zoals medische informatie, worden door ons altijd extra vertrouwelijk behandeld. Indien de kosten voor uw begeleiding betaald worden door een ander, bijvoorbeeld uw werkgever of een uitkeringsinstantie, dan houden we deze opdrachtgever tijdens het traject altijd goed op de hoogte van de voortgang. Van alle schriftelijke rapportages krijgt u van ons automatisch een afschrift c.q. een kopie per mail voordat de rapportage aan de opdrachtgever verzonden wordt.


Geheimhouding

Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld, en dan in principe alleen door de begeleider en personeelsleden die u begeleidt. We verstrekken geen informatie over u aan derden (anderen buiten onze eigen organisatie). Daar wijken we alleen van af in het belang van uw traject, maar altijd na eerst met u hier in overleg te zijn getreden.


Gegevens weer verwijderen

Als u niet langer bij ons in begeleiding bent, wordt uw dossier gesloten. Dit dossier blijft maximaal 5 jaar bewaard. Die periode hebben we nodig voor onze administratie, bijvoorbeeld voor verantwoording naar het Zorgkantoor of boekhoudkundige controles. Uiteraard kan uw dossier al die tijd alleen door bevoegde mensen worden ingezien. In sommige gevallen wordt uw dossier direct na afloop van de begeleiding weer overgedragen aan de opdrachtgever, bijvoorbeeld zorg instellingen etc.